บริการรับยื่น วีซ่าไปต่างประเทศทั่วโลก
 บริการกรอกแบบฟอร์ม วีซ่าทุกประเภท
 บริการให้คําปรึกษาด้าน วีซ่า
 วีซ่าชั่วคราว (วีซ่าท่องเที่ยว,วีซ่านักเรียน,และวีซ่าทํางาน)
 วีซ่าถาวร (วีซ่าคู่หมั้น k-1/k-2 , วีซ่าแต่งงาน k-3/k-4 )
 บริการจดทะเบียนสมรสในประเทศไทย แบบเร่งด่วน(วันเดียวเสร็จ)
 บริการแปลเอกสารด่วน ประทับตรากระทรวงและสถานทูต
 ให้คําแนะนําในการเตรียมตัวก่อนเข้าวันสัมภาษณ์ ณ สถานทูตและสํานักตรวจ
คนเข้าเมือง
 ให้คําปรึกษาเกี่ยวกับ วีซ่า (ถูกยกเลิก,ถูกปฏิเสธ และถูกเนรเทศ)
 จําหน่ายตั๋วเครื่องบินทั่วโลก
 ประกันภัยการเดินทางทั่วโลก
 รับจองโรงแรมยื่นขอวีซ่า  Reference
All Reference..
  Home | About Us | Services | Country | FAQS | Contact Us  | SiteMap | Mail
Copyright 2010, BeeVisa.com. All rights reserved.